Том 251, № 239 (2014)

Зміст

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
В. І. Доротюк
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ PDF
Л. Ю. Калашнікова
ВИБІР МЕТОДІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ PDF
А. А. Каленський
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ ВИХОВАННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ СІМ’Ї PDF
Руслан Паша огли Микаілов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЧУТТЯ ВЗАЄМОДОПОМОГИ ЯК СІМЕЙНОЇ ЦІННОСТІ PDF
Л. В. Кузьменко
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ PDF (Русский)
О. В. Михайловський
ВИВЧЕННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДОЛОГІЇ (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) PDF
Т. В. Янченко
ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ кінця ХХ – початку ХХІ століття: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. І. Ткачов

Професійна освіта

ПРОЕКТУВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ PDF
К. В. Аймедов, Л. Р. Нікогосян, В. В. Сторож
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД PDF
К. В. Аймедов, С. М. Стрельбицька
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Л. Л. Білан
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТОВОГО НАВЧАННЯ В МЕТОДИЦІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ PDF
О. В. Васюк
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ: ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ PDF
Н. В. Кічук
ЗОБРАЖАЛЬНО-ВЕРБАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗМІСТУ ТЕКСТУ ЯК СПОСІБ КЕРУВАННЯ САМОСТІЙНИМ ЧИТАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
І. П. Михайленко
ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СПЕЦКУРСУ «РЕАБІЛІТАЦІЯ В СПОРТІ» PDF
В. М. Осіпов
ДІЯЛЬНІСНО-ПРАКТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Н. М. Самсутіна
ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Н. В. Устинова
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Руслан Валентинович Чубук
ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Ю. П. Шапран

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ PDF
С. П. Архипова, Л. І. Смеречак
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ PDF
Л. М. Вовк
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СХИЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Л. М. Завацька
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. І. Леонова
МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ PDF
О. Г. Луганцева
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ PDF
О. В. Михайленко
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ PDF
О. Г. Платонова

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ PDF
Л. В. Білик
ПРОЕКТУВННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
А. В. Осіпцов
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
О. І. Шапран
ДОСВІД ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
В. А. Вербицький