РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ

Н. В. Петренко

Анотація


У запропонованій статті розкрито концептуальні положення методичної роботи, педа-гогічної компетентності та професійної діяльності. Оскільки всі ці поняття взаємопов’язані і розвиваються одночасно, формується індивідуальний стиль професійної діяльності, ство-рюється цілісний образ фахівця і зрештою забезпечується становлення його професійної компетентності як певної цілісності, як інтегративної особистісної характеристики.

Ключові слова


методична робота; професійна компетентність; фізичне виховання; педагогічна компетентність; методична компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-методологічні засади: монографія / За ред. Я. В. Цехмістера // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – 708 с. – С. 153–154.

Вітченко А. О. Теоретико-технологічні засади методичної роботи у вищому навчальному закладі / А. О. Вітченко // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. – 2011. – Випуск 60. – С. 33–36.

Гершунский Б. С. Концепция самореализации личности в системе образования ценностей и ролей образования / Б. С. Гершунский // Педагогига. – 2003. – № 10. – С. 3–7.

Демінська Л. О. Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання: монографія / Л. О. Демінська. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 436 с. – С. 62.

Дуброва С. Ключові компетентності як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / С. Дуброва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць / гол. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хм. (Київ. обл.) : Лукашевич О. М., 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 101–106.

Енциклопедія освіти / Акад пед наук України , головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008 – 1040 с. – С. 496–497.

Карпова Л. О. Сутність професійної підготовки викладача / Л. О. Карпова // Педагогічна компетентність викла-дачів вищих навчальних закладів: матеріали міжвузівської науково0практичної конференції. – Харків : ОВС, 2002. – С. 14.

Кашкарьов Г. В. Концептуальні засади формування в майбутні учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів [Електронний ресурс] / Г. В. Кашкарьов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/ 2008_4/Kashkarov%20.pdf.

Лебедева О. В. Развитие методической компетентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобразовательной школе : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Ольга Васильевна Лебедева. – Нижний Новгород, 2007. – 24 с.

Мачинська Н. І. Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук. – спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – К., 2013. – 40 с.

Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяль-ності: теорія та методологія : монографія / Н. А. Овчаренко. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2014. – 400 с. – С. 27.

Педагогика профессионального образования / под ред. В. А. Сластенина. – М. : издательский центр «академия», 2004. – 368 с.

Поясок Т. Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тамара Борисівна Поясок ; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. – К., 2009. – 559 с. – С. 50.

Проблеми неперервної професійної освіти : тезаурус наукового дослідження: наук. видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. МОН, Маріупольський держ. Гума-нітарний ун-т – К. : ЕКМО, 2010. – 362 с. – С. 184.

Сисоєва С. О. Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю / С. О. Сисоєва // Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті : збірник наукових праць. – Рівне : НУВГР, 2011. – С. 3–11.

Смагін І. І. Нормативний та педагогічний зміст поняття «науково-методична робота» в системі загальної середньої освіти / І. І. Смагін // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. – 2012. – Випуск 66. – С. 52–55.