Роль дисципліни «Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів» у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних працівників

Т. С. Попова

Анотація


Стаття висвітлює місце та роль професійно орієнтованої навчальної дисципліни «Со-ціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів» в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Основну увагу зосереджено на фахових компетенціях, фор-мування та розвиток яких здатна забезпечити ця навчальна дисципліна. У статті розкри-вається також авторське бачення змісту дисципліни стосовно переліку категорій та груп клієнтів – об’єктів соціальної роботи, пропонується уніфікована схема подання лекційного ма-теріалу.

Ключові слова


навчальна дисципліна; категорії та групи клієнтів; соціальна робота; фа-хові компетенції; професійна компетентність соціального працівника

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти[Текст] : монографія / О. Г. Карпенко ; за ред. С. Я. Харченко. – Дрогобич : Коло, 2007. – 374 с.

Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації [Текст] : матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ : [у 2 ч.] Ч. 2 / Нац. акад. пед. наук України. – К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 292 с.

Методичні рекомендації щодо розробки складових стандартів вищої освіти університету [Текст] / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 105 с.

Освiтньо-квалiфiкацiйна характеристикабакалавра в галузі знань 1301 за напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» [Текст]: стандарт вищої освіти Чорноморського державного університетуімені Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 90 с.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра в галузі знань 1301 за напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» [Текст] : стандарт вищої освіти Чорноморського державного університетуімені Петра Могили. – Миколаїв, 2013.

Про вищу освіту : Закон України[Електронний ресурс] : офіц. текст : станом на 01.01.2015]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1382613528661298.

Соціальна робота: в 3 ч. – Ч. 3: Робота з конкретними групами клієнтів [Текст] / А. М. Бойко, Н. Б. Бондаренко та ін. ; за ред Т. В. Семигіної та І. М. Григи. – 166 с.

Соціальна робота в Україні [Текст] : навч. посіб / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

Соціальна робота з різними категоріями клієнтів [Текст] : науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи [Текст] / С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський, В. О. Кратінова. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 198 с.

Технология социальной работы [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. – М. : Юрайт, 2014. – 503 с. – ( Серия : Бакалавр. Базовый курс).

Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : Знання, 2008. – 574 с.

Шахрай В. М. Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посібник / В. М. Шахрай. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.