ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Тетяна Богданівна Лупиніс

Анотація


У статті проаналізовано суперечності наукових досліджень у сутності понять «компетенція» та «компетентність», розглядаються етапи становлення компетентності та визначаються підходи в розробленні основ інформаційної компетентності. У дослідженні пропонуються види означеної якості особистості студентів, які дозволяють якісно проводити її процес формування.

Ключові слова


компетенція; компетентність; інформаційна компетентність; університетська система освіти; студенти; соціальні працівники

Повний текст:

PDF

Посилання


Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця / Н. Баловсяк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 5. – С. 21-28.

Барановська О. Інформаційні компетентності учнів як дидактична категорія / О. Барановська // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 6. – С. 32-34.

Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій : дис. кандидата пед. наук : 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Болюбаш Надія Миколаївна. – Ялта, 2011. – 290 с.

Болюбаш Н.М. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів / Н. М. Болюбаш // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 99. – Т. 112. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во МДУ ім. П. Могили, 2009. – С. 88-95.

Головань М. Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення / М. Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 4. – С. 62-69.

Грицька Т. С. Умови ефективності формування інформаційної компетентності школярів [Електронний ресурс] / Т. С. Грицька // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №1 (188), 2010. – С. 47-54. – Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_1/8.pdf.

Гуревич Р. С. Інформаційна культура педагога як необхідний компонент сучасної освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sitimn/2010_23/Informaziina_kultura_pedagoga_ak_neobxidnui.pdf.

Гуренкова О. Модель формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту// Науково-методичний журнал : «Неперервна професійна освіта: теорія і практика». – 2008. – N 1. – С. 25-30.

Запевалина О. В. К вопросу о компетентности и компетенции в российской педагогике (в контексте медиаобразования) // О. В. Запевалина // Юбилейный год. Кафедра педагогики ИГЛУ : история и современность. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. лингв. ун-та, 2008. – С. 105-111.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти / І. А. Зязюн // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 25. – С. 13-18.

Крупський О. П. Конференция «Образовательное пространство и индивидуальность : современная дидактика, задания диагностики, оценка качества образования» [Електронний ресурс] / О. П. Крупський, Ю. М. Стасюк. Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітянському просторі. – Режим доступу : http://www.ukrdeti.com/firstforum/h23.html.

Литвинова С. Г. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників [Електронний ресурс] / Світлана Григорівна Литвинова // Інформаційні технології та засоби навчання – Електронне наукове фахове видання. – 2008. – Вип. 5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/emg.html.

Миронова О. І. Формування інформаційної компетентності студентів як умова ефективного здійснення інформаційної діяльності [Електронный ресурс] // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 17 (204), 2010. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_17_1/20.pdf.

Науменко О. М. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання та інформаційна компетентність [Електронний ресурс] / О. М. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №3 (17). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em17/content/10nomcia.htm.

Наумчук І. А. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника позашкільного навчального закладу важлива складова його професійної культури. . [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2010_7/naumchuk.pdf.

Ткачов А. Підготовка педагогів до формування інформаційної компетентності особистості [Електронний ресурс] / А. Ткачов // Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. – Вип. 25. Ч. 4. – 2009. – С. 277-283. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Ped/2009_25-4/37_Tkachov.pdf.

Чемерис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 84-86.