ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Надія Миколаївна Болюбаш

Анотація


У статті зроблено теоретичний аналіз педагогічних досліджень проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мере-жевих технологій. Визначено компонентний склад професійної компетентності майбутніх економістів

Ключові слова


професійна компетентність; інформаційна компетентність дистанційна технологія; мережева технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н. М. Болюбаш. – Ялта, 2011. – 20 с.

Козлова А. В. Классификация компетенций и возможности их измерения в вузе с информационно-телекоммуникационными образовательными технологиями / А. В. Козлова, О. С. Михно, Е. В. Чмыхова // Труды СГА. – 2008. – № 9. – С. 68–89.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / [під ред. О. В. Овчарук]. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Глузман Н. А. Порівняльний аналіз підходів до розуміння компетеності та компетенції в професійній освіті / Н. А. Глузман // Науковий вісник Миколаївського державного університету : збірник наукових праць. Випуск 23: Педагогічні науки. – Т. 2 / [за заг. ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Миколаїв : МДУ, 2008. – С. 67–79.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа комптентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.

Козлова А. В. Классификация компетенций и возможности их измерения в вузе с информационно-телекоммуникационными образовательными технологиями / А. В. Козлова, О. С. Михно, Е. В. Чмыхова // Труды СГА. – 2008. – № 9. – С. 68-89.

Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций [Електронний ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 12 декабря, 2005. – Режим доступу : http://eidos.ru/journal/2005/1212.htm.

Компетентностный подход в педагогическом образовании: коллективная монография / [под ред. В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой]. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 392 с.

Болюбаш Н. М. Формування і розвиток професійних компетенцій майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу / Н. М. Болюбаш // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ «ХПІ», – 2010, – № 2. – С. 81-87.

Горобець С. М. Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів / С. М. Горобець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 25. – С. 156-158.

Бенькович Є. Р. Підготовка студентів економічних спеціальностей до використання програмних комп’ютерних систем у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Є. Р. Бенькович. – Київ, 2009. – 20 с.

Кошелева Н. Г. Нові підходи до формування фахових компетенцій майбутніх економістів під час підготовки у ВНЗ [Електронний ресурс] / Н. Г. Кошелева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Вип. 10, – 2010. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2010_10/files/p1010_58.pdf .

Кірей К. О. Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобами Мультимедіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / К. О. Кірей. – Вінниця, 2008. – 20 с.

Державний класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2005 [Електронний ресурс] // Ліга Закон. – 2006. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_02_02/FIN19567.html.

Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки : дис. кандидата пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Баловсяк Надія Василівна. – Київ, 2006. – 227 с.

Кареліна О. В. Класифікація практичних умінь майбутніх фахівців з інформаційних технологій / О. В. Кареліна // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : Науково-методичний журнал. – 2004. – Вип. ІІІ–IV. – С. 226-231.

Головань М. С. Інформатична компетентність : сутність, структура та становлення / М. С. Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : [науково-методичний журнал]. – 2007. – № 4. – С. 62-69.

Гончарова Н. А. Информационно-коммуникационные технологии как средство формирования профессиональной компетентности будущего учителя : дис. кандидата пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Гончарова Наталья Александровна. – Орел, 2008. – 214 с.

Гребенщикова А. В. Формирование профессиональной компетентности будущих переводчиков средствами информационно-коммуникационных технологий : дис. кандидата пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Гребенщикова Александра Вячеславовна. – Челябинск, 2005. – 179 с.

Коленко Ю. В. Использование информационных технологий как средства формирования профессиональной компетентности курсантов военных вузов : дис. кандидата пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Коленко Юрий Владимирович. – Ставрополь, 2005. – 209 с.

Ткаченко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04: «Теорія та методика професійної освіти» / Т. В. Ткаченко. – Вінниця, 2009. – 20 с.

Маняхина В. Г. Организация внеаудиторной самостоятельной работы будущих учителей информатики в условиях применения сетевых дистанционных образовательных технологий : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» / В. Г. Маняхина. – Москва, 2009. – 20 с.

Юдина О. В. Формирование профессиональной компетентности студентов экономического вуза средствами информационных технологий : дис. кандидата пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Юдина Ольга Владимировна. – Самара, 2002. – 156 с.

Шевченко Е. М. Методическая система формирования информационно-коммуникативной компетентности будущих экономистов в процессе обучения информатическим дисциплинам с применением компьютерных сетей : дис. кандидата пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / Шевченко Елена Михайловна. – Волгоград, 2006. – 197 с.

Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : [навчальний посібник] / Г. О. Ковальчук. [2-е вид.]. – К. : КНЕУ, 2003. – 298 с.

Вербицкий A. A. Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении / A. A. Вербицкий, H. A. Бакаева // Вопросы психологии. – 1997. – № 3. – С. 12-15.