ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Микола Миколайович Швець

Анотація


Статтю присвячено проблемі формування самоосвітньої компетентності студентів. Автором розмежовано поняття «компетенція» та «компетентність» та подано визначення самоосвітньої компетентності

Ключові слова


компетенція; компетентність; самоосвіта; самоосвітня компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Воропай Н. А. Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Воропай Наталія Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с.

Добридень А. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інтерактивного навчання / А. Добридень // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2010. – № 1. – С. 59–64.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя. – М. : Высшее образование сегодня, 2004. – 43 с.

Коваленко Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи сільської місцевості : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.09 / Н. В. Коваленко. – К., 2009. – 20 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // «Освіта України». – № 29 (18 липня 2001 р.)

Ожегов С. И. Словарь русского язика / С. И. Ожегов. – М. : Русский язык, 1982. – 816 с.

Словник іншомовних слів. – М. : Просвещение, 1987. – С. 241.

Советский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1982. – 1271 с.

Фомина Е. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на основеприменения модульной технологии (на примере средних профессиональных учебных заведений) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория иметодика профессионального образования» / Е. Н. Фомина. – Волгоград. – 2007. – 24 с.

Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения / М. А. Чошанов. – М. : Народное образование, 1996. – 157 с.

Чеботарева Е. С. Информационные технологии в развитии самообразовательной компетентности студентов [Электронный ресурс] / Е. С.Чеботарева. – Режим доступа : http://ito.edu.ru/2008/Kursk/II.html.