СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Марина Валентинівна Ольховська

Анотація


У статті розглядається специфіка формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-педагогів. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури визначено стан розробленості цієї проблеми в сучасних наукових дослідженнях та розкрито специфіку формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

Ключові слова


інженер-педагог; компетентність; самоосвітня компетентність; специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлука О. В. Самоосвіта особистості в інформаційному суспільстві / О. В. Бурлука // Основи духовного життя українського суспільства та розвиток особистості : матеріали наук. конф. за підсумками виконання комплексної цільової програми (м. Харків, 11-12 жовтня 2004 р.). – Харків : Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 105–108.

Гуляєва Т. О. Вплив освітнього середовища та освітніх технологій на формування самоосвітньої компетентності молоді / Т. О. Гуляєва // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2005. – Випуск 8. – С. 72–80

Добридень А. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інтерактивного навчання / А. Добридень // Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2010. – № 1. – С. 59–64.

Жукевич І. П. Проблеми готовності до самоосвіти студентів вищих навчальних закладів / І. П. Жукевич // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка – № 13 (224). – Ч. І, 2011 – С. 67–73.

Зборовський Г. Е. Самообразование каксоциологическая проблема / Г. Е. Зборовський, Е. А. Шуклина // Социологические исследования. – 1997. – № 10. – С. 78–87.

Клочко А. О. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / А. О. Клочко. – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua.

Коваленко Н. В. Використання міжнародних тестів компетентності у процесі дослідження сформованості самоосвітньої компетентності учнів / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2009. – № 2. – С. 174–180.

Коваленко Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи сільської місцевості: автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.09 / Н. В. Коваленко. – К., 2009. – 20 с.

Концепція реформування і розвитку аграрної освіти та науки. Док. 279 від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.gov.ua.

Кубракова Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів в основній школі сільської місцевості / Н. В. Кубракова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки: [зб. наук. праць] / Редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2005. – Вип. 36. – С. 31–37.

Кухарева О. С. Модульне навчання математики у старшій школі як засіб формування самоосвітньої та предметної компетентності учнів / О. С. Кухарева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2009. – № 2. – С. 180–187.

Ничкало Н. Г. Педагогічна майстерність, проблеми, пошуки, перспективи // Н. Ничкало. І. Зязюн, Л. Пуховська та ін.; АПН України Інститут педагогіки і психології професійної освіти, Глухівський держ. Педагогічний університет. – К., Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с.

Педагогічна майстерність : [підручник] // І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.

Преображенская И. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов художественно-графических специальностей: на материале дисциплин информационного цикла : дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Воронеж. – 2008. – 205 с.

Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів / І. Родигіна // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 1. – С. 34–36.

Сагитова Р. Р. Метод проектов в формировании самообразовательной деятельности студентов ВУЗа / Р. Р. Сагитова // Типология и методика преподавания разноструктурных языков: сборник статей. – Казань. – 2009. – Выпуск IV. – с. 179–185.

Сагитова Р. Р. Формирование самообразовательной компетенции студентов ВУЗа в процессе изучения гуманитарных дисциплин : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.08. – Казань. – 2011. – 24 с.

Сидоренко І. І. Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. канд. пед. наук / І. І. Сидоренко. – Харків, 2006.

Сластенин В. О. Педагогика / В. О. Сластенин. – М. : Просвещение, 1977. – 362 с.

Словарь по образованию и педагогике / В. М. Полонский. – М. : «Высшая школа», 2004. – 512 с.

Советский энциклопедический словарь // [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 4-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 1632 с.

Український педагогічний словник // Укл. Гончаренко С.; За ред. Головко С.-К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Фомина Е. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на основеприменения модульной технологии (на примере средних профессиональных учебныхзаведений) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд.пед.наук: спец. 13.00.08 «Теория иметодика профессионального образования» / Е. Н. Фомина // Волгоград.-2007. –24 с.