Формування мотиваційної складової самоосвітньої компетентності майбутніх економістів

Світлана Едуардівна Касіянц

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування мотиваційних чинників студентів в університеті, що є невід’ємною частиною їх самоосвітньої компетентності. Визначені основні компоненти самоосвітньої компетентності майбутнього економіста. Підкреслена необхідність розвитку пізнавального інтересу студентів-економістів у процесі їх професійної підготовки. Виділені основні шляхи розвитку мотивації майбутніх економістів до самоосвітньої діяльності.

Ключові слова


самоосвіта; самоосвітня компетентність; професійна підготовка економістів; мотивація; професійні мотиви

Повний текст:

PDF

Посилання


Балашова И. В. Развитие познавательного интереса студентов экономических вузов на основе применения средств информационно-компьютерных технологий : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / И. В. Балашова. – Вологда, 2009. – 145 с.

Воропай Н. А. Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій [текст]: дис. ... на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Воропай Наталя Анатоліївна; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 240 с.

Гоголева И. В. Развитие положительной мотивации учебной деятельности у студентов экономического вуза : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / И. В. Гоголева. – Якутск, 2005. – 247 с.

Зуева Ольга Анатольевна. Формирование мотивации самообразования у студентов в системе высшего профессионального образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / О. А. Зуева. – Волгоград, 2004. – 192 c.

Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности / В. И. Ковалев. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

Коваленко Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи сільської місцевості [текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Коваленко Наталія Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – 20 с.

Ножовнік О. М. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [текст] : автореф. дис. … на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Олег Миколайович Ножовнік ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К., 2011. – 20 с.

Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : [навч. посіб.] / Приходько Ю. О., Юрченко В. І.. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.

Співаковська-Ванденберг Є. О. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій [текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Є. О. Співаковська-Ванденберг ; Республікан. вищ. навч. закл. «Крим. гуманітарн. ун-т». – Ялта, 2011. – 20 с.

Greg Light, Roy Cox, Susanna Calkins Learning and Teaching in Higher Education: The Reflective Professional – SAGE. – 2009. – 360 p.

Maslow A. Motivation and personality / A. Maslow. – N.Y. – 1970. – 342 p.