Проблема контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів університету засобами комп’ютерних технологій

Ірина Павлівна Шуміліна

Анотація


У статті розглянуто питання застосування комп’ютерних технологій як засобу контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів, а також визначено роль використання цих технологій у процесі модернізації освіти.

Ключові слова


самостійна робота студентів; контроль та оцінювання; дистанційне навчання; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Дидактика средней школы. Некоторые проблемы соврем. дидактики. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. М. А. Данилова и М. Н. Скаткина. – М. : Просвещение, 1975. – 303 с.

Дидусь Н. И. Формирование самостоятельности как профессионально значимого качества личности будущего учителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. И. Дидусь. – К. : КГПИ, 1988. – 23 с.

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М. : Учпедгиз, 1956. – 374 с.

Дубова Н. Б. Контроль і оцінка знань студентів засобами НІТН / Н. Б. Дубова, B. I. Клочко // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах освіти України. – Одеса, 1997. – С. 47.

Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Университетское, 1993. – 368 с.

Євдокімов О. В. Нові педагогічні технології організації навчання студентів : автореф. дис. … канд. пед. наук / О. В. Євдокімов. – Х., 1997. – 23 с.

Євдокимов В. І. Самостійна робота студентів : [навчальний посібник] / В. І. Євдокимов, Л. Д. Покроєва, Т. І. Агапова, В. В. Луценко. – Харків, 2003. – 160 с.

Манвелов С. Г. Самоконтроль як механізм осмислення учнями учбового матеріалу : Тези доп. міжнар. конф. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів та студентів / С. Г. Манвелов. – Харків, 1992. – C. 34–35.