Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів

Наталія Валентинівна Устинова

Анотація


У пропонованій статті розглядається одне з найактуальніших питань сучасної освіти – формування компетентнісного ставлення до здоров’я учнів. Розглянуто значення, сутність та основні параметри здоров’язбережувальної компетентності.

Ключові слова


компетентність; ключові компетентності; здоров’язбережувальна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бургун І. В. Актуальність упровадження компетентнісного підходу в освітню практику / І. В. Бургун // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – 2010. – № 1(2). – С. 159–165.

Кобцева О. Н. Компетентностный подход к формированию здорового образа жизни младших школьников : автореф. ... дисс. канд. пед. наук; 13.00.01 / О. Н. Кобцева. – Майкоп : Адыгейский государственный педагогический университет, 2010. – 16 с.

Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 року № 651-XIV (з наступними змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14.

Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1392-2011-п.

Про національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/347/2002.

Тимофєєва Л. Є. Упровадження авторської програми «Формування мотивації до здорового способу життя старшокласників» [Електронний ресурс] / Л. Є. Тимофєєва, І. М. Конельська. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Otros/2012_7/24.pdf.

Тутова О. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів як шлях до здорового способу життя [Електронний ресурс] / О. М. Тутова. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/4kuzneco.pdf.

Шаповалова Т. Г. Наукові підходи до визначення здоров’язбережувальної компетентності [Електронний ресурс] / Т. Г. Шаповалова. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2012_3/Shapo. pdf.

Шарко В. Д. Методика формування здоров’язбережувальної компетентності учнів основної школи під час вивчення магнітних явищ [Електронний ресурс] / В. Д. Шарко, О. В. Ліскович. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2011_33_2/Sharko.pdf.