ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

О. І. Шапран

Анотація


У статті розглянуто сутність управлінської компетентності та подано визначення поняття «управлінська компетентність майбутнього керівника навчального закладу». На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено шляхи формування управлінської компетентності майбутніх управлінців у системі післядипломної педагогічної освіти. Наголошено на активізації технологічного підходу та використанні в практиці професійної підготовки таких технологій, як метод проектів, ситуативне та інтерактивне навчання, тренінгові технології.

Ключові слова


управлінська компетентність; управлінська компетентність май-бутнього керівника навчального закладу; післядипломна педагогічна освіта; метод проектів; ситуативне навчання (case study); інтерактивне навчання; тренінгові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Белова Е. Н. Управленческая компетентность руководителя : монография / Елена Николаевна Белова. – Красноярск, 2007. – 268 с.

Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи / Раїса Петрівна Вдовиченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.

Заславская О. Ю. Развитие управленческой компетентности учителя в системе многоуровневой подготовки в области методики обучения информатики : автореферат дис. на соиск. учен. степ. доктора пед. н. : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» / О. Ю. Заславская. – М., 2008. – 45 с.

Колодезникова С. И. Управленческая компетентность как ключевой фактор в профессиональном становлении специалиста вуза / С. И. Колодезникова, Е. Н. Неустроева // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 2(5). – С. 114–118.

Оліфіра Л. Проблема формування професійної управлінської компетентності керівників закладів освіти в психолого-педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Л. Оліфіра // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3. – Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10olippr.pdf.

Штуль С. Л. Управлінська компетентність керівника сучасної школи [Електронний ресурс] / С. Л. Штуль // «Теоретичні питання сучасного освітнього менеджменту». – 2013. – № 1(11). – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/ pages/vyp11/1/Shtul.pdf.