ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ

Л. В. Білик

Анотація


У статті розглянуто проблему педагогічного моделювання процесу формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі їхньої професійної підготовки. Запропоновано чотири етапи побудови структурно-функціональної моделі, яка включає теоретико-методологічний структурно-діагностичний, змістовно-технологічний і динаміко-результативний блоки. У структурі паліативної компе-тентності медичних сестер-бакалаврів виокремлено ціннісно-мотиваційний, когнітивно-праксіологічний, соціально-комунікативний і особистісно-рефлексивний компоненти. Запропоновано комплекс діагностичних методик досліджуваного феномену.

Ключові слова


паліативна компетентність; педагогічне моделювання; модель; медичні сестри-бакалаври

Повний текст:

PDF

Посилання


Іванова Т. Модель педагогічного менеджменту викладача непедагогічного профілю / Т. Іванова // Естетика і етика педагогічної дії : [зб. наук. праць]. – 2011. – Вип. 2. – С. 82–90.

Павлютенков Є. М. Моделювання в системі освіти (у схемах і таблицях) / Є. М. Павлютенков. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 128 с

Педагогика / под. ред. Ю. К. Бабанского. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.

Пінькас В. Г. Компьютерне моделювання навчального процесу в медичному університеті : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / В. Г. Пінькас. – Луганськ, 2001. – 21 с.

Теплицький І. О. Елементи компютерного моделювання : [навч. посіб.] / І. О. Теплицький. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 264 с.