ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Світлана Едуардівна Касіянц

Анотація


Статтю присвячено аналізу процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів. Автор підкреслює необхідність розвитку у фахівців економічного профілю навичок самоосвітньої діяльності. Виділені основні особливості формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів у рамках професійної підготовки в університеті.

Ключові слова


професійна підготовка майбутніх економістів; самоосвітня компетентність; професіограма; портфоліо; методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабкова-Пилипенко Н. П. Особливості професійної підготовки економістів в університетах Великої Британії та України / Н. П. Бабкова-Пилипенко // Наукові праці. Випуск 146. Том 158. – М., 2012 – С. 76–80.

Воропай Н. А. Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф..освіти» / Наталя Анатоліївна Воропай; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 240 с.

Дибкова Л. М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів : Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. М. Дибкова ; АПН України; Ін-т вищ. освіти. – К., 2006. – 20 с.

Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : [навчальний посібник] / Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 1999. – 148 с.

Ножовнік О. М. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Олег Миколайович Ножовнік; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К., 2011. – 20 с.

Співаковська-Ванденберг Є. О. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Є. О. Співаковська-Ванденберг ; Республікан. вищ. навч. закл. «Крим. гуманітарн. ун-т». – Ялта, 2011. – 20 с.