МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Руслан Валентинович Чубук

Анотація


Мета статті полягає у з’ясуванні основних методологічних концептів, що забезпечують поглиблення наукових уявлень проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-превентивної діяльності. Завданням даної статті є аналіз базових методологічних підходів, понять та особливостей з урахуванням проблематики нашого дослідження. Враховано вагу методологічних орієнтирів як підґрунтя пізнання основних закономірностей цілісного педагогічного процесу, актуальних проблем теорії та практики професійної підготовки, виховання і розвитку особистості. У контексті проблематики нашого дослідження закцентовано увагу на тих підходах, які мають суттєву конструктивну потужність щодо пояснення появи та розв’язання новопосталих проблем саме в контексті соціально-превентивного і молодіжно-середовищного підходів. Доведено: правомірність професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-превентивної діяльності у молодіжному середовищі, яку ми трактуємо як: специфічний спосіб наукового пізнання і особистісного розвитку молодої людини в умовах середовища; всебічну взаємодію молодої людини з соціальним середовищем, що передбачає проведення діагностичних процедур, моделювання ситуацій позитивної взаємодії та продукування ідей виховного впливу на кінцевий результат; системну методику опосередкованого управління процесом формування, розвитку, соціалізації та превентивного виховання молодої людини через конкретний прояв суспільних стосунків – молодіжне середовище. Опора на окреслені методологічні концепти, дозволяє досліджувати процес професійної підготовки соціальних працівників до соціально-превентивної діяльності з урахуванням домінант компетентісної парадигми освіти, ціннісного підґрунтя, особистісно-професійного розвитку студентства.

Ключові слова


методологія; методологічні концепти; соціальний працівник; професійна підготовка; соціально-превентивна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи / В. Андрущенко // Філософія освіти. – 2006. – № 1. – С. 6–23.

Беспалько В. П. Педагогіка та прогресивні технології навчання / В. П. Беспалько. – М. : Ін-т проф. обр. РАВ, 1995. – 336 с.

Гончаренко С. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес / С. Гончаренко, В. Кушнір, Г. Кушнір // Шлях освіти. – 2008. – № 4(50). – С. 2–10.

Данилова Г. С. Акмеологія: сутність становлення, практичне втілення / Г. С. Данилова // Педагогіка і психологія. – 2009. – №1. – С. 90–98.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : [монографія] / І. А. Зязюн. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 608 с.

Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996.

Оржеховська В. М. Сучасні орієнтири превентивної педагогіки / В. М. Оржеховська // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 2. – С. 17–25.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Б-ка з освітньої політики // За заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 16–25.

Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології [Досвід особистісно-центрованої систематизації категоріально-понятійного апарату] : [навч.-метод. посібник] / В. В. Рибалка. – К. : НІКА-ЦЕНТР, 2003. – 204 с.

Сисоєва С. О. Технологізація освітньої діяльності в умовах неперервної професійної освіти / С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – К., 2000. – С. 319–363.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : [учебн. пособ. для вузов] / Д. В. Чернилевский. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 159–162.

Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская. – М., 1996.