СУТНІСТЬ АРТ-ТЕРАПІЇ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

Любов Юріївна Полторак

Анотація


У статті розглядається одна із важливих проблем – визначення дефініції «арт-терапія». На основі наявних у науковій літературі підходів виділено основні напрями до розуміння сутності арт-терапії у соціальній сфері та розглядаються методи, які до неї відносяться межах кожного із визначених підходів.

Ключові слова


арт-терапія; образотворче мистецтво; візуальний ряд мистецтв; мультимодальна арт-терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Case, C. and Dalley, T. (1992) The Handbook of Art Therapy, London: Tavistock/Routledge.

Jones, P. (2005) The Arts Therapies: A Revolution in Healthcare, New York : Taylor and Francis e-Library.

Боряк О. В. Застосування терапії мистецтвом в логопедичній роботі з учнями початкових класів спеціальної школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_12/80.pdf.

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Віцукаєва К. М. Умови підготовки майбутнього соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності [Текст] // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (НДУ ім. М. Гоголя) / (за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко). – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. –№ 6. – Частина1. – С. 75–78.

Вознесенская Е. Л. Особенности и перспективы развития арт-терапии в Украине [Текст] / Е. Л. Вознесенская // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 95: Арт-педагогіка та арт-терапія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 108. – С. 19–24.

Испулова С. Н. Арт-терапия как метод социальной работы с детьми-сиротами [Текст] / С. Н. Испулова // Технологии психолого-социальной работы в условиях мегаполиса: материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 25-26 ноября 2010 г. – СПб. : СПбГИПСР, 2010. – С. 110–113.

Іванова В. Л. Арт-терапія: проблеми становлення і розвитку // Збірник статей – Педагогічні науки. Випуск 108-95. – С. 43–46.

Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологи и социальной работе [Текст] / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.

Копытин А. И. Арт-терапия — новые горизонты [Текст] / Под ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2006. – 336 с.

Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система зазнятий [Текст] / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2003. – 256 с.

Медведева Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 248 с.

Сорока О. В. Характеристика музикотерапії як допомыжної арт-терапевтичної технології для робот із молодшими школярами [Текст] // Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 15. – С. 1–5.

Титаренко О. І. Використання арт-терапії в психолого-педагогічному супроводі освітнього процесу // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el _gurnal/pages/vyp6/tytarenko.pdf.