ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ольга Василівна Хмизова

Анотація


Визначено шляхи використання ІКТ у викладанні ділової англійської мови  в умовах кредитно-трансферної системи фахової підготовки майбутніх економістів. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння ключових понять  «інформаційна технологія» та  «інформаційно-комунікаційна технологія»  в  контексті  дослідження. Розглянуто складові інформаційно-комунікаційної компетентності викладача. Досліджено мотиваційно-стимулюючу,  інформаційну, організаційну, тренувально-навчальну, контрольно-коригуючу функції  ІКТ та особливості застосування  ІКТ у діяльності суб’єктів освітнього процесу – викладача і студентів.

Ключові слова


інформаційні технології; інформаційно-комунікаційні технології; ІКТ-навчання; інформаційно-комунікаційна компетентність; мультимедійні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. – 2-ге вид. – К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2006. – 824 с.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 6. – С. 17–24.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : [монографія] / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті / Р. С. Гуревич // Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 364–365.

Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : [монографія] / О. М. Спірін ; за наук. ред. акад. М. І. Жалдака. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 300 с.

Головань М. С. Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / М. С. Головань / Український державний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 177 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Бібік Н. М. Компетенції / Н. М. Бібік // Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 409–410.

Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 / Н. В.Сороко. − К., 2012. − 20 с.

Огурцова О.Л. Навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / О. Л. Огурцова. – Одеса, 2011. − 20 с.

Муковіз О. П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій : [монографія] / О. П. Муковіз. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010. – 180 с.

Волинський В. П. Класифікація програмних засобів навчального призначення / В. П. Волинський // Комп’ютер у школі та сім’ї. –2005. – № 1. – С. 19–20.

Раков С. А. Математична освіта: компетентісний підхід з використанням ІКТ : [монографія] / С. А. Раков. – Х. : Факт, 2005. – 360 с.