ДОМЕНИ ФІЛОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Надія Вікторівна Андрющенко

Анотація


Статтю  присвячено  доменам філологічної компетентності, які є кінцевим результатом навчання, та їхньому подальшому вдосконаленню у формуванні професіоналізму майбутніх фахівців.  Розглянуто діяльність таких учених-практиків  і  теоретиків, що досліджували  проблему філологічної компетенції, як Р. О. Гришкова, О. Б. Колодич, А. О. Лановенко,  D.  S.  Rychen  та  L.  Salganik,  О.  М.  Семеног,  Л.  В.  Скуратівський. Простежено шлях розвитку  видів філологічної компетентності, а також етапи становлення й розвитку ключових компетентностей. Зазначено, що фахівець, володіючи доменом філологічної компетентності, у змозі передати студентам поглиблені знання і в кінцевому підсумку самі студенти стануть компетентними  у своїй галузі. Наведено приклад підвищеної компетентності для студентів, які вивчають українську філологію, це додаткові джерела інформації, що значно розширять світогляд студентів. Ці джерела повинні відкрити для студента нові сторінки з життя  та творчості українських письменників, які будуть ефективним помічником у роботі фахівців.

Ключові слова


домен; філологічна компетентність; домен філологічної компетенції; самореалізація; гомогенні задачі; самоконтроль; пріоритети освіти; формування професіоналізму; вдосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


БСЭ. – Т. 12. – М. : Издательство «Советская энциклопедия», 1973. – 622 c.

Вища освіта України і Болонський процес : [навчальний посібник] / за редакцією В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. – К. : Освіта, 2004. – 384 c.

Врублевська В. В. Шарітка з Рунгу : [біографічний роман про Ольгу Кобилянську]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 512 с. (Автографи часу).

Гришкова Р. О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей : [монографія] / Р. О. Гришкова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 424 c.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладення, оцінювання / науковий редактор українського видання – доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 261 с.

Закон України «Про вищу освіту» // Освіта України. Закон Украины «О высшем образовании» / Образование Украины. – 2002. – 2002. – 26 лютого. – 26 февраля. – № 17. – С. 1–8

Колодич О. Б. Сучасні підходи до вивчення мовленнєвої діяльності / О. Б. Колодич // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 4. – С. 55–60.

Кучерява О. А. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» / О. А. Кучерява. – Одеса, 2008. – 21 с.

Лановенко А. О. Підготовка майбутнього вчителя філологічного профілю на основі компетентнісного підходу [Електронний ресурс] / А. О. Лановенко. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/...soc...pidgotovka%20maubytnogo%20vchutelya.pdf.

Назаренко М. Спогади на могилі (Шевченко, якого не знали) / М. Назаренко. – К. : ВД «Сварог», 2006. – 688 с.

Новий тлумачний словник української мови / [укладачі: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. – [2-ге вид., виправл.]. – Т. 1. – К. : Видавництво «Аконіт», 2007. – 926 c.

Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія : [навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / [за заг. ред. Ірини Булах]. – К. : Майстер-клас, 2005. – 96 с.

Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 495 c.

Пентилюк М. Професійна підготовка студентів-філологів / М. Пентилюк // Дивослово. – № 11. – 2005. – С. 21–24.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Рамен ; пер. с англ. – М. : «Когито-Центр», 2002. – 396 с.

Семеног О. М. Формування культурознавчої компетенції учителів української мови та літератури / О. Семеног // Вивчаємо українську мову та літературу. – № 35 (39) 12. – 2004. – C. 12–13.

Скуратівський Л. До питання про значення поняття «мовленнєвий розвиток» та інші близькі за змістом поняття / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – № 3. – 2005. – С. 2–4.

New Webster’s Dictionary. – London : Surjeet Publications. – 1825 p.

Rychen D. S. Education – Lifelong Learning and the Knowledge Economy [Електронний ресурс] / D. S. Rychen, L. Salganik // Conference in Stuttgart. – October 10-11, 2002. Key Competencies for the Knowledge Society. – Режим доступу : www.deseco.admin.ch.