ПРИРОДОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

А. С. Бальоха

Анотація


У статті розглянуто особливості підготовки майбутнього вчителя початкових класів до навчання школярів природознавства. Розкрито проблему формування природознавчої компетентності студентів – майбутніх вчителів початкової  школи. Досліджується відповідність підготовки майбутнього вчителя вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти. Визначено зміст природознавчих компетенцій за результатами теоретичного аналізу досліджень учених-методистів.

Ключові слова


компетентність; природознавча компетентність; наукова картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах : [навчальний посібник] / Т. М. Байбара – К. : Веселка, 1998. – 338 с.

Бибик С. П. Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта / За ред. С. Я. Єрмоленко. – Харків : Фоліо, 2006. – 623 с.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К., 2004. – С. 45–51.

Біда О. Зародження природознавчої освіти, постановка її викладання у XVIII-XIX ст. на українських землях / О. Біда // Історико-педагогічний альманах. – 2005. – Вип. І. – С. 42–50.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – № 18 (594). – 43 с.

Джон Равен. Компетентность в современномобществе / Равен Дж. – М. : «Когито-Центр», 2002. – 655 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология : [учебник для вузов] / И. А. Зимняя. – [2-е изд., доп., испр. и перераб.]. – М. : Логос, 2004. – 273 с.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : [монографія] / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛОНДОН-XXI, 2011. – 330 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : [для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.

Петухова Л. Є. Актуальні питання формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів. [Текст] / Л. Є. Петухова, О. В. Співаковський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 1 (89). – С. 38–59.

Савченко О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 2001. – № 7. – С. 3–6.

Танська В. В. Методика навчання природознавства в початковій школі : [навч.-метод. посібник] / В. В. Танська, А. М. Мокрицька. – Житомир : Волинь, 2005. – 144 с.