ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Т. Г. Качалова

Анотація


У статті розглянуто  процес становлення проблеми формування соціальної компетентності студентів  вищих навчальних закладів. Поняття «соціальна компетентність» як інтегрований комплекс парціальних (часткових) компетенцій, що базуються на системі особистісних психологічних здібностей, моральних цінностей, які у своїй сукупності дозволяють конкретному індивіду успішно взаємодіяти із суспільством з метою самоактуалізації. Описано базові компоненти (парціальні компетенції) соціальної компетентності: когнітивна (здатність до навчання, прагнення до поповнення соціальних знань), інтерактивна (здатність до соціально ефективної взаємодії), операційна (здатність до соціальної діяльності), імплементаційна (здатність практично використовувати набуті соціальні вміння та навички), рефлексивна (здатність до самоконтролю та осмислення своєї діяльності). Запропонований комплекс дидактичних умов формування соціальної компетентності студентів вказує на необхідність використання сучасних технологій активного та інтерактивного продуктивного навчання гуманітарних дисциплін на засадах компетентнісно орієнтованої освіти.

Ключові слова


компетентність; парціальні компетенції; когнітивна компетенція; інтерактивна компетенція; імплементаційна компетенція педагогічні умови; компетентнісний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) : [колективна монографія] / [Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. та ін.] ; заг. ред. О. В. Овчарук. – К., «К.І.С.». – С. 45–50.

Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів / Мар’яна Гончарова-Горянська // Рідна школа. – 2004. – № 7-8. – С. 71–74.

Зарубінська І. Б. Проблема діагностики соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. Б. Зарубінська // Інформаційні технології й засоби навчання. – 2009. – № 5 (3). – Режим доступу : www.ime.edu-ua.net/em.html.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5 – С. 34–44.

Михайличенко А. М. Обучение на основе стандарта компетентности / А. М. Михайличенко // Новый коллегиум. – № 3. – 2002. – С. 22–24.

Мудрик А. В. Соціальний інтелект та соціальна компетентність / Анатолій Вікторович Мудрик // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 4–6.

Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.». – 2003. – С. 13–30.

Усик О. Формування соціокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Олена Усик. – Київ, 2010. – 193 с.