Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій

Наталія Володимирівна Колотій

Анотація


У статті розглянуто поняття, зміст та функціональна роль іншомовної комунікативної компетентності у складі професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій.

Ключові слова


іншомовна комунікативна компетентність; професійна іншомовна комунікативна компетентність; іншомовна підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции : автореф. д. пед. н. : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / В. Ф. Тенищева. – М., 2008. – 44 с.

Андриенко А. С. Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов технического вуза : автореф. к. пед. н. : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А. С. Андриенко. – Ростов-на-Дону, 2007. – 26 с.

Бибикова Э. В. Формирование основ иноязычной коммуникативной компетентности у будущих экологов : автореф. к. пед. н. : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Э. В. Бибикова. – Майкоп, 2006. – 29 с.

Ключковська І. М. Структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей: автореф. к. пед. н. : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. М. Ключковська. – Тернопіль, 2006, – 20 с.

Морська Л. І. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності: автореф. д. пед. н.: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; 13.00.02 – Теорія і методика навчання:германські мови / Л. І. Морська. – Тернопіль, 2008. – 40 с.

Микитенко Н. Феномен іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей / Н. Микитенко // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 13-14 грудня 2007р.). – Чернівці : Рута, 2007. – 383 с.

Вяхк І. А. Іншомовна комунікативна компетентність майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / І. А. Вяхк // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – № 7 (242), Ч. І.

Вяхк І. А. Розвиток особистості фахівця у сфері інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності / І. А. Вяхк // Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки. Вип. 147. – Черкаси, 2009. – 160 с.

Булахова Я. В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів програмістів засобами мультімедійних програм : автореф. к. пед. н. : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Я. В. Булахова. – Луганськ, 2007 – 20 с.