МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА

В. Л. Іванова

Анотація


Стаття присвячена вивченню процесу формування, становлення і розвитку мистецтва інтерпретації музичних творів в історичному і сучасному аспектах; визначенню ролі і місця інтерпретації в системі чинників виконавської майстерності; узагальненню новітніх технологій і підходів до інтерпретації музичної класичної спадщини та творів сучасних композиторів.  Автор висуває гіпотезу, що сучасна музика з її складним інтонаційним і ритмічним строєм передбачає безмежну кількість варіантів інтерпретації, реалізація яких належить до компетенції виконавця-інтерпретатора. Дослідженням встановлено, що музичний твір є рухомий у часі об’єкт, який може змінюватись і вдосконалюватись у контексті розвитку світового музичного мистецтва.

Ключові слова


музичне мистецтво; інтерпретація; виконавська майстерність; композиторський стиль; авторський текст; інтерпретаційний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаккель Л. Є. Фортепианная музика ХХ века. / Л.Гаккель – Л. : Сов композитор. – 1990. – 288 с.

Іванов О. К. Суспільний діалог як умова формування демократичного і гуманного соціального клімату в багатонаціональній державі / О.Іванов // Науковий часопис: Вересень № 3–4(68–69). – Миколаїв, 2014. – С. 20–24.

Комурджи Р. З. Проблема соотношения музыкального стиля и исполнительской интерпретации // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам II междунар. науч.-практ. конф. – № 2(2). – М., Изд. «МЦНО», 2016. – С. 5–9 .

Кононова М. В. До проблеми формування категоріального апарату теорії музичного виконавства / М.Кононова // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 91: Виконавське музикознавство: методологія, теорія майстерності, інтерпретаційні аспекти. – К., 2010. – С. 197–209.

Москаленко В. Г. Аналіз у ракурсі музикознавчої інтерпретації / В. Г. Москаленко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : науковий журнал. – № 1. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2008. – С. 106–111.

Музыкальная энциклопедия / Гл.ред. Ю.В.Келдыш. Т. 2. – М. : Сов. Энциклоп. – 1974. – С. 549.

Олексюк О. М. Ціннісно-смислова інтерпретація як творча самореалізація музиканта-виконавця / О. Олексюк // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 82: Виконавське музикознавство. – К., 2009. – С. 295–302.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). / Падалка Г. М. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.

Савенко С. И. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство ХХ века как искусство интерпретации: сб. ст. – Н. Новгород, 2006. – С. 318 – 332.

Юник Д. Г. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура і методика формування : [монографія] / Дмитро Григорович Юник. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 19.