РУХОВА АКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРІВ НОРВЕГІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

І. Г. Бондаренко, О. В. Бондаренко

Анотація


У статті акцентується увага на низький рівень рухової активності школярів України. Тільки 30 % підлітків в Україні здатні виконати нормативи по оцінці фізичної підготовленості без ризику для здоров’я. Спостерігається низький рівень функціональних можливостей учнів. Мета дослідження – удосконалення системи фізичного виховання з урахуванням досвіду фахівців в галузі фізичної культури Норвегії. Велику увагу приділено аналізу дороги до школи, як сфері рухової активності школярів. Норвезькими фахівцями зроблено висновок про кореляцію між рівнем рухової активності в підлітковому віці і показниками фізичного здоров’я в більш пізньому періоді життя. Результати досліджень показали недостатню інтенсивність рухової активності школярів на заняттях з фізичного виховання. Рекомендується включати засоби і методи, які сприяють зміцненню опорно-рухового апарату школярів. У Норвегії застосовуються різноманітні види рухової активності, що враховують кліматичні особливості країни. У 2016 році запропоновано збільшити рухову активність школярів до однієї години в день для всіх типів шкіл.

Ключові слова


рухова активність; фізичне виховання; школа; гіподинамія; кореляція; перерва; педагогічний експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність / В. Г. Арефьєв // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : [зб. наук. праць]. – Чернігів, 2014. – № 118. – Т. 3. – С. 5–10.

Бобровник С. І. Концепції сучасного фізичного виховання школярів / С. І. Бобровник // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 117. – C. 15–21.

Гринченко И. Б. Физическое воспитание в странах Европы: образовательный аспект / И. Б. Гринченко // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сборник статей XІ Международной научной конференции, 23-24 апреля 2015 года: в 2-х ч.– Харьков, 2015. Ч.2. – C. 43–49 с.

Левандовська Л. Основи та критерії оптимального нормування рухової активнсті школярів старших класів / Л. Левандовська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві [збірник наук.праць], 2013. – С. 181–185.

Мандюк А. Особливості рухової активності школярів у США / А. Мандюк // Молода спортивна наука України, Львів, 2015. – Т. 2. – С. 167–172.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту в Україні на період до 2020 року» [станом на 18.09.2015р.; документ 1320-2015 чинний]. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1320-2015-р

Томенко О. А. Рівень рухової активності школярів та шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої школи / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2008. – № 2. – С. 141–146.

Трачук С. В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. В. Трачук. – Київ, 2011. – 20 с.

Шиян О. І. Здорова школа: рухова активність : [навч. посіб.] / Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 84 с.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік / за ред. О. Квіташвілі ; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України», – К., 2015. – 460 с.

Статистическое управление Норвегии – официальная статистика по норвежскому обществу с 1876 года; Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ssb.no/utdanning/ statistikker/kargrs/aar/2015-10-08?fane=tabell&sort=nummer&tabell=242152.

Статистическое управление Норвегии. Образование. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/sju-av-ti-fullforer-videregaaende-opplaering.

Официальный сайт Парламента Норвегії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу станом на 20.09.2016 р. : https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2015-2016/dok8-201516-092/.

Fysisk aktivitet I skolenverdagen / NTNU, Høgskolen i Vest-Agder. – Oslo, mai 2003. – 61 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу станом на 20.09.2016 : ttps://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/716/Fysisk-aktivitet-iskolehverdagen-IS-1156.pdf.