ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Т. А. Денищич

Анотація


У статті розкрито сутність та зміст основних лінгводидактичних чинників формування культури мовлення учнів при вивченні теми фразеологія з урахуванням традиційних та інноваційних тенденцій у системі шкільної освіти. Подано практичні рекомендації щодо використання основних підходів, закономірностей, принципів, методів і прийомів навчання при засвоєнні теми «Фразеологія» в шкільному курсі української мови. Запропонована система лінгводидактичних засад є теоретичною основою методики навчання фразеології в школі в аспекті культури спілкування учнів.

Ключові слова


лінгводидактичні основи; культура мовлення; фразеологія; підходи; закономірності принципи; методи; прийоми; засоби навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : [монографія] / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.

Омельчук С. «Підхід до навчання» як базова категорія сучасної лінгвістичної науки / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 2. – С. 2–7.

Пентилюк М. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 2. – С. 2–5.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посіб.]. / О.І. Пометун, Л.В. Піроженко ; за ред. О. П. Пометун. – К. : А.С.К., 2005. – 192 с.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / [М. Пентилюк, С. Караман, О. Караман, О. Горошкіна, З. Бакум, М. Барахтян, І. Гайдаєнко, А. Галетова, Т. Коршун, А. Нікітіна, Т. Окуневич, О. Решетилова]; за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2013.– 400 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики: [навчальний посібник] / кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.

Соловець Л. Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших учнів : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Л. Соловець; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2004. – 20 с.

Щукин А. Лингводидактический словарь : более 2000 единиц / А. Щукин. – М . : Астрель : АСТ : Хранитель, 2008. – 746 с.