ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІСТІВ

А. Р. Мкртчян

Анотація


У статті визначено цілі та зміст професійно-орієнтованого навчання, висвітлено особливості викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей у сучасних умовах розвитку суспільства, розкрито сутність методів викладання іноземної мови, які необхідні для успішного проведення заняття та досягнення поставленої мети.


Ключові слова


граматика; сучасна граматика; граматична компетенція; граматичні норми; лексичні норми; вміння, знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Корнєва З. М. Концептуальні засади створення підручника в експеренційній методиці навчання іноземних мов / З. М. Корнєва // Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія». – 2011. – № 1(1). – С. 79–83.

Крат О. І. Компоненти системи навчання іноземної мовипрофесійного спрямування через зміст професійної діяльності / О. І. Крат // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія». – 2011. – № 2(2). – С. 69–74.

Расторгуев В. Методы изучения иностранного языка. Экскурс в методологию / Владимир Расторгуев // Образование и бизнес. – 1999. – № 5. – С. 57–62.

Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. ук

раїнського видання С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с. 5. Тарнопольський О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою : [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 288 с.