ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

А. О. Гавриленко

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню використання інформаційних технологій для формування індивідуальних стратегій навчання. Окреслена роль використання індивідуальних стратегій навчання на засадах комп’ютерних технологій у процесі мовної підготовки студентів філологічних спеціальностей

Ключові слова


комп’ютерні технології; індивідуальна стратегія навчання; мовна підготовка; інформаційний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий A. A. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход /A. A. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.

Залевская А. А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте / А. А. Залевская. – Тверь : ТГУ, 1996. – 195 с.

Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – К. : РВВ КГУ, 2012. – 429 с.

Плигин А. А. Психология познавательных стратегий студентов в индивидуализации образования: автореф. дис. на соисканиеученойстепени доктора психол. наук.: спец. 19.00.07 «педагогическаяпсихология» / Андрей Анатольевич Плигин – М., – 2009. – 56 с.

Сікорський П. І. До питання про поняття комп’ютернихтехнологій навчання / П. І. Сікорський // Інформаційнотелекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи. зб. наук. праць. – Львів : ЛДУ БЖД, 2006. – С. 601–603.

Чередніченко Г. А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця // Наукові записки. Серія : Педагогіка. – Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2011. – № 4. – С. 134–138.

Чичерина Н. В. Самостоятельная работа: личностные стратегии изучения иностранного языка / Н.В. Чичерина // Аспекты лингвистических и методических исследований. – Архангельск : Поморскийгос. ун-т, 1999. – С. 99–105.

Dunn R. Strategies for EducatingDiverseLearners / R. Dunn. – Bloomington : PhiDeltaKappaEducationalFoundation, 1995. – 132 p.

Faerch C. Strategies in Interlanguage Сommunication / C. Faerch, G. Kasper. – London : Longman, 1983. – 268 p.

Нікітіна А. В. Інформаційні технології в методичній підготовці майбутнього вчителя словесник [Електронний ресурс] / А.В. Нікітіна. – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN5/08navmvs.pdf.

Разработка эффективных проектов: Концепции навыков мышления. Стратегии обучения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www97.intel.com/ru/ProjectDesign/ThinkingSkills/ThinkingFrameworks/Learning_Styles.htm.

Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс] / Н. Ю. Фоміних. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/9084/1/ped905_77.pdf.