ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА

Н. В. Клименюк, Є. Є. Клименюк

Анотація


В статті розглянуто проблему торгівлі людьми як форми сучасного рабства. Досліджено історію явища торгівлі «живим товаром» в різні епохи та в різних країнах. Проаналізовано норми міжнародного та вітчизняного права по боротьбі з работоргівлею. Досліджено усі види та форми рабства в сучасному світі.

Ключові слова


торгівля людьми; рабство; міжнародно-правові документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і rолов. ред. В. Т. Бусел. – К., ІРПІНЬ. ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Всемирная история : [учебник для вузов] / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 496 с.

Всесвітня історія : [навч. посіб.] / Б. М. Гончар, М. Ю. Козицький, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 359 с.

Декларация держав о прекращении торга неграми от 27-го января (8-го февраля) 1815 г. [Електронний ресурс] // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами: Трактаты с Австрией. 1815-1849. Т. 4: Ч. 1. Составил Ф. Мартенс. – СПб.: «Типография Министерства Путей Сообщения» (А. Бёнке), 1876. – С. 493–500. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://lawlibrary.ru/izdanie47757.html.

Декларація про викорінення насильства проти жінок від 20 грудня 1993 р. // Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 3 / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Нац. акад. внутр. справ України, 2001. – С. 163–168.

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. // Україна в міжнародно-правових відносинах: Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. Кн. 1. Упорядники: В. Л. Чубарєв, А. С. Мацко. – К. : Юрінком, 1996. – С. 136-143.

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http: // zakon2.rada.gov.ua / laws/show / 3739-17.

История Древнего Востока : [учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История»] / А. А. Вигасин, М. А. Дандамаев, М. В. Крюков и др.; под ред. В. И. Кузищина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – 462 с.

История Древнего Рима : [учеб. для вузов по спец. «История»] / В. И. Кузищин, И. Л. Маяк, И. А. Гвоздева и др.; под ред. В. И. Кузищина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – 383 с.

История Древней Греции : [учеб.] / Ю. В. Андреев, Г. А. Кошеленко, В. И. Кузищин, Л. П. Маринович; Под ред. В. И. Кузищина. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – 399 с.

Карпачова Н. Звернення Уповноваженого з прав людини з нагоди 50-річчя Конвенції ООН 1949 року про боротьбу з торгівлею людьми // Вісник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – 2000. – № 2. – С. 32.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. // Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 3 / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Нац. акад. внутр. справ України, 2001. – С. 141–152.

Конвенция о рабстве от 25 сентября 1926 г. с изменениями, внесёнными Протоколом от 7 декабря 1953 г. // Україна в міжнародно-правових відносинах: Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. Кн. 1. Упорядники: В. Л. Чубарєв, А. С. Мацко. – К. : Юрінком, 1996. – С. 131–135.

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – № 2. – С. 255–273.

Міжнародний захист прав і свобод людини. Збірка документів. М., 1990.

Моніторинг виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. Миколаївська область / за заг. ред. К. Б. Левченко. Міжнарод. жіноч. право-захис. центр «Ла Страда-Україна» – К. : Україна, 2010. – 32 с.

Рабство [Електронний ресурс] // Режим доступу : http: // uk.wikipedia.org / wiki /.

Торгівля людьми в Україні: оцінка заходів, спрямованих на протидію. – Київ, 2004. – 56 с.

Хачко Н. Трудовое и сексуальное рабство. Истории об украинцах – жертвах торговли людьми [Електронний ресурс] // Режим доступу : http: // old.atn.ua / newsread.php?id=33013.

Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на матеріалах Гаазької Конвенції 1996 р.) [Текст] / Ю.Червяк // Право України. – 2008. – № 5. – С. 92–98.

Черткова О. В. Жіноча секс-індустрія як соціальна проблема [Текст]: наукова робота ліцеїста / О. В. Черткова.– Суми, 2001. – 31 с.