МЕДІАОСВІТА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

О. О. Шеїна

Анотація


Стаття присвячена проблемі розвитку медіаосвіти. Автор розглядає взаємозв’язок між основними поняттями медіаосвіти, представляє теоретичний аналіз їхньої сутності, спираючись на дослідження українських та зарубіжних вчених.

Ключові слова


медіаосвіта; медіа грамотність; медіа культура; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Валерій Іванов, Тетяна Іванова, Юлія Мірошниченко Медіаосвіта: визначення дефініції. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття: проблеми, досягнення і перспективи» (м. Харків, 25–27 жовтня 2013 року) / За заг. ред. канд. пед. наук Л. Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – C. 34–38.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Горюнова О. Медиа: история экспансии. 2001. Краткий конспект курса лекций: Медиа: история экспансии. 2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169/3170

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К. : Академвидав, 2004. – 218 с.

Духаніна Н. М. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. М. Духаніна – К., 2011. – 20 с.

Духаніна Н. М. Медіаосвіта: теоретичний аналіз / Н. М. Духаніна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика, філологія та медіаосвіта». – Полтава : Освіта, 2009. – С. 102–104.

Кириллова Н. Б. Медиаобразование в эпоху социальной модернизации // Педагогика. – 2005. – № 5. – С. 13–21.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/material/koncepciyavprovadzhennya-mediaosviti-v-ukrayini.

Медіаосвіта та медіа грамотність : [підручник] / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ : Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с.

Онкович Г. В. Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа // Вища освіта України. 2008. № 3. Д. 1. Тем. вип. Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії. – С.130–137

Фатеева И. А. Медиаобразование: теоретические основы и практика реализации : [монографія] / И. А. Фатеева. Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2007. – 270 с.

Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c.

Чемерис І. М. Медіаосвіта за кордоном: теорія медіаосвіти та коротка історія розвитку // Вища освіти України. – 2006. – №3. – С. 104–108.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14, 2001.

UNESCO. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization In Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999. – С. 273–274.