ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ю. М. Буровицька

Анотація


У статті розглядається формування професійної компетентності фахівців з інформаційних технологій. Подаються визначення таких термінів як компетенція, компетентність, професійна компетентність, компетентнісний підхід. Розглянуті основні складові професійної компетентності фахівців з інформаційних технологій, зважаючи на їх освітньо-кваліфікаційну характеристику.

Ключові слова


компетенція, компетентність; професійна компетентність; компетентнісний підхід; формування професійної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М. : Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

Акмеологический словарь. Второе издание / Под общ. ред. А. А. Деркача. – М. : Изд-во РАГС, 2005. – 161 с.

Безрукова В. С. Основы духовной культуры. Энциклопедический словарь педагога. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУУПИ, 2000. – 937 с.

Варданян Ю. В. Строение и развитие профессиональной компетентности специалиста с высшим образованием (на материале подготовки педагога и психолога) : автор. дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Варданян Юлия Владимировна. – Москва, 1999. – 38 с.

Вишнякова С. М. Профессиональное образование Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – М. : НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

Военная педагогіка : [Учебник для вузов] / Под ред. О. Ю. Ефремова. – СПб. : Питер, 2008. — 640 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).

Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»: Збірник нормативних документів вищої освіти. – К. : Видавнича група ВНУ, 2011. – 85 с.

Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Competences for Lifelong learning: A European Reference Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRAINING 2010», Woric programme, Working Group В «Key Competences»), 2004.

Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти [Текст] / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – № 39. – С. 52–56.

Ключевые термины образовательных стандартов второго поколения [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ug.ru/archive/27108

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 8

Психолого-педагогический словарь офицера воспитателя корабельного подразделения / Под ред. Г. А. Броневицкого, Г. Г. Броневицкого, А. Н. Томилина. – Новороссийск : «С легкой руки», 2005. – 76 с.

Словарь рабочих терминов по предпрофильной подготовке, проект www.profile-edu.ru [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.do.tgl.ru/files/specialized_education/2347_3.pdf

Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / Авторы-составители М. Ю. Олешков и В. М. Уваров. – М. : Компания Спутник+, 2006. – 191 с.

Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – М. : Издательство Московского университета, 1972. – 129 с.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции: технология конструирования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55–61.