РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Л. В. Шерстюк

Анотація


Стаття присвячена вивченню існуючих рівнів володіння іноземною мовою та їхньої кореляції з рівнями професійної підготовки майбутніх філологів. Було встановлено відповідність між бакалаврською підготовкою майбутніх філологів та міжнародними стандартами, розробленими Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, асоціацією тестування ALTE, сертифікаційними іспитами для встановлення рівня володіння англійською мовою, національними кваліфікаційними рівнями та міжнародною системою тестування рівня володіння англійською мовою.

Ключові слова


рівневий підхід; професійна підготовка майбутніх філологів; рівні володіння іноземною мовою; загальновживана іноземна мова; професійно орієнтована іноземна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : Изд-во ИКАР, 2009. – 448 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Кузьмин Н. Н. Единство теории и практики как общий принцип профессиональной подготовки будущего учителя / Н. Н. Кузьмин // Профессионально-педагогические умения и пути их формирования. –Воронеж : ВГПИ, 1985. – С. 7–20.

Ніколаєва С. Ю. Система навчання іноземних мов і культур студентів мовних спеціальностей (викладачів, перекладачів) / Софія Юріївна Ніколаєва // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня магістр] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – С. 53–88.

Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п‘ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін. – К. : КДЛУ та ін., 2001. – 245 с.

Сафонова В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях / Виктория Викторовна Сафонова . – М. : Еврошкола, 2004. – 236 с.

Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам (теория и практика) : [учеб. пособие для препод. и студ.] / Анатолий Николаевич Щукин. – М. : Филоматис, 2004. – 416 с.

Explore our range of Exams – Cambridge English – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cambridgeenglish. org/exams/