РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ЯК СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

O. V. Khmyzova

Анотація


Сучасне економічне середовище містить складні завдання для лідерів прибуткових і неприбуткових інституцій. Глобалізація та інтенсивний розвиток технологій прискорили необхідність розвитку вмінь представляти ідеї, концепції і стратегії багатонаціональній аудиторії, використовуючи англійську мову як мову міжнародного спілкування. Мета дослідження − проаналізувати окремі теоретичні та практичні аспекти розвитку лідерства викладачів та студентів вищих навчальних закладів у реформованому просторі української освіти. Завдання даної статті: визначити основні педагогічні умови розвитку лідерського потенціалу майбутніх економістів у процесі вивчення ділової англійської мови; уточнити шляхи розвитку лідерського потенціалу викладачів та наукових співробітників у системі вищої економічної освіти. Автор завершує обговорення наведенням прикладів з практики застосування інтерактивних методів навчання і викладання ділової англійської мови.

Ключові слова


лідерство; академічне лідерство; академічне керівництво; лідерство вчителя; лідерський потенціал; інтерактивні методи; ділова англійська мова

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Мескон М. Основы менеджмента [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; [пер с англ.]. – М. : Дело, 2005. – 720 с.

Виханский О. С. Менеджмент [Текст] / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2006. – С. 457–459.

Калашникова С. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : дис. … доктора пед. наук : 13.00.06 / С. А. Калашникова. – К., 2011. – 462 с.

Дрыгина И. В. Активизация лидерского потенциала личности студента в образовательном процессе вуза : автореф. дис. на соиск. науч. ст. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / И. В. Дрыгина. – Красноярск, 2003. – 20 с.

Борщ Л. В. Економічні засади та інноваційні технології формування й використання лідерського потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Л. В. Борщ. – К., 2007. – 20 с.

Korn Ferry Assessment of Leadership Potential, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access : http://static.kornferry. com/media/sidebar_downloads/KFALP

Wolverton M. College deans: Leading from within / M. Wolverton, W.H. Gmelch. – Westport, CT: American Council on Education, Oryx Press, 2002. – 160 p.

Bolden R. Academic leadership: Changing conceptions, experiences and identities in higher education in UK universities. [Final Report, Research & Development Series] / R. Bolden, J. Gosling, A. O’Brien, K. Peters, Ryan M. & Haslam A. – Leadership Foundation for Higher Education, London. 2012. – 64 p.

Joyce P. Sustaining Academic Leadership in Higher Education / P. Joyce, C. O’Boyle // Emerging Issues in Higher Education [O’Farrell C. and Farrell A. (Eds.)] – Athlone : EDIN, 2013. – № 111. – Р. 69-81.

Katzenmeyer M. H. Awakening the Sleeping Giant: Helping Teachers Develop as Leaders / M. H. Katzenmeyer, G. V. Moller. – Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2001. – 196 p.

Lieberman A. Teacher Leadership / Lieberman Ann, Miller Lynne. – San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2004. – 116 p.

York-Barr J. What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship / J. York-Barr, K. Duke // Review of Educational Research. – 2004. – № 74(3). – Р. 255–316.

Tracy B. How to Improve Leadership Skills in 4 Steps [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.briantracy. com/blog/leadership-success/leadership-qualities-are-the-keys-to-effective-leadership/.