ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н. М. Болюбаш

Анотація


У статті розглянуто особливості розробки та впровадження моніторингу професійного становлення студентів університету в умовах модульно-рейтингової системи оцінювання з використанням засобів інформаційного середовища Moodle. Теоретично обґрунтовано використанням уточненої таксономії Блума для діагностики рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців

Ключові слова


моніторинг якості професійної підготовки; професійна компетентність; інформаційне середовище Moodle; уточнена таксономія Блума; дистанційний курс

Повний текст:

PDF

Посилання


Мониторинг и диагностика качества образования : [монографія] / [А. А. Шаталов, В. В.Афанасьев, И. В. Афанасьева, Е. А. Гвоздева, А. М. Пичугина]. – М. : НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с.

Кремень В. Г. Якісна освіта в контексті загально-цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2(55). – С. 5–17.

Аннєнкова І. П. Моніторинг якості освіти у ВНЗ [Електронне видання]. – Hежим доступу : http://elearning.onu.edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html.

Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління освітою в Україні / Т. О. Лукіна // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Т. 2: Дидактика, методика, інформаційні технології. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 134–144.

Ляшенко О. І. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2(55). – С. 34–42.

Болюбаш Н. М. Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle / Н. М. Болюбаш // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 123. Т. 136. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – С. 19–27.

Зеер Э. Ф. Мониторинг профессионального развития личности : теоретический аспект / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков // Образование и наука. – 2002. – № 5(17). – С. 127–139.

Гузеев В. В. Образовательная технология ХХI века : деятельность, ценности, успех / В. В. Гузеев, А. Н. Махин. – М. : Центр «Педагогический поиск», 2004. – 96 с. – (серия : Библиотека образовательных технологий).

Лернер И. Я. Философия дидактики и дидактика как философия / И. Я. Лернер. – М. : Изд-во ФОУ, – 1995. – 49 с.

Bloom, B. S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals : Handbook I, cognitive domain / B. S. Bloom. – New York : Longman, 1956.

Компетентностный подход в педагогическом образовании : [коллективная монографія] / [под ред. В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой]. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 392 с.

Krathwohl, D. R. A revision of bloom’s taxonomy: An overview / D. R. Krathwohl // Theory into Practice. – 2002. – V. 41, № 4. – P. 212–218.

Cruz, E. Bloom’s revised taxonomy [Електронний ресурс] / E. Cruz // Encyclopedia of Educational Technology. – 2003. – Режим доступу : http://coe.sdsu.edu/eet/articles/bloomrev/index.htm (10.11.2011).

Krathwohl, D. R. A revision of bloom’s taxonomy: An overview / D. R. Krathwohl // Theory into Practice. – 2002. – V. 41, № 4. – P. 212–218.

Anderson, L. W. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives / L. W. Anderson, D. R. Krathwohl. – New York : Addison Wesley Longman, 2001. – 302 p.

Marzano R. J. A new taxonomy of educational objectives / R. J. Marzano. – [3nd ed.]. – Alexandria, VA : Association for Supervision and Curriculum Development, – 2001. – P. 181–189.

Лаврентьева Н. Б. Педагогические основы модульной технологии обучения / Н. Б. Лаврентьева. – Барнаул : изд-во АГУ, – 1998. – 252 с.

Шамова Т. И. Модульное обучение: сущность, технология / Т. И. Шамова // Биология в школе. – 1994. – № 5. – С. 29–32.

Лаврентьев Г. В. Слагаемые технологии модульного обучения : [учебно-методическое пособие] / Г. В. Лаврентьев. – Барнаул : изд-во АГУ, 1994. – 128 с.

Сисоєва С. О. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: [монографія] / [С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін.]; під ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

Cole, J. Using Moodle / J. Cole, H. Foster. – Sebastopol : O’Reilly, 2007. – 266 p.

Панин М. Морфология рейтинга / М. Панин // Высшее образовании в России. – 1998. – № 1. – С. 90–94