ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

С. Б. Літвінчук

Анотація


У статті виявлено та обґрунтовано педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах. Крім того, окреслено співіснування в одній дидактичній системі традиційного та модернізованого підходів до процесу професійної підготовки студентів у вищій школі. Сучасні соціально-економічні процеси зумовлюють нові підходи до професійної підготовки студентів у вищих закладах освіти. Актуальним є питання забезпечення високоякісної підготовки творчих,  активних, конкурентоспроможних фахівців нової генерації, здатних до плідної праці. Метою даної статті є виявлення та обґрунтування педагогічних умов вдосконалення професійної підготовки студентів у вищій школі до виробничої діяльності в сучасних умовах. Адже однією з найважливіших вимог Болонського процесу є забезпечення високого рівня якості вищої освіти, розвиток європейського співробітництва у цій справі шляхом розробки сумісних критеріїв та методологій. Комплексне застосування та дотримання всіх педагогічних умов сприятиме підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх спеціалістів у процесі вивчення технічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Активізація всіх сфер навчальної діяльності студентів забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості майбутніх фахівців та їх готовність до професійної діяльності в різних галузях сучасного виробництва.

Ключові слова


готовність до майбутньої професійної діяльності; дидактичні умови; знання, уміння й навички; ефективність і якість професійної підготовки; навчання технічним дисциплінам; педагогічні умови; професійна підготовка майбутніх спеціалістів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.

Болонський процес у фактах і документах ( Сорбона – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін ) / Упоряд. : Степко Н. Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В. Д. та ін. – Тернопіль : Вид- во ТДПУ. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.

Великий тлумачний словник української мови / Укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Верхола А. П. Дидактические основы оптимизации процесса обучения дисциплинам вуза: Дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01. – К., 1988. – 426 с.

Ковалёв В. И. К проблеме мотивов // Психологический журнал. – Т. 2 – 1981.– № 1.– С. 29–44.

Коменский Я. А. Избр. пед. соч. : В 2-х т. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1. – 656 с.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения : Книга для учителя / А. К. Маркова, А. Б. Матис, А. Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – С. 55–192.

Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 215 с.

Сенновский И. Б. Модульная система организации учебно-воспитательного процесса // Завуч. – 1989. – № 1. – С. 37–41.

Талызина Н. Ф. Методика составления обучающих программ. – М. : Педагогика, 1980. – 157 с.

Философский словарь. Изд. 3-е. – М., 1975. – 683 с.