Наукові праці. Педагогіка

Галузь і проблематика: Сучасні тенденції, що характеризують модернізацію освітньої галузі в Україні, відбуваються в контексті інтеграції країни в Європейській освітній простір. У цьому зв’язку актуальності набуває впровадження в практику новітніх педагогічних технологій, зорієнтованих на формування цінностей вітчизняної та світової культури, всебічний розвиток особистості, здатної адекватно реагувати на швидкі інформаційні потоки, конструктивно вирішувати професійні ситуації.
У світлі зазначеного кола питань збірка серії «Педагогіка» присвячена актуальним проблемам вищої освіти, підвищенню рівня професійної освіти, висвітленню актуальних аспектів виховання та навчання студентів, формування їх загальної культури.

ISSN 2311-0287 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з педагогічних наук (Наказ Мон України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 10 лютого 2010 р.)

 

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Мещанінов О. П., доктор педагогічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 291, № 279 (2017)

Зміст

Університетська освіта

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
С. Б. Літвінчук
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Н. М. Болюбаш
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІТ-ФАХІВЦІВ PDF
К. О. Кірей
РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ЯК СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF (English)
O. V. Khmyzova
РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
Л. В. Шерстюк
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРУГЛИХ СТОЛІВ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
С. Е. Касіянц
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ю. М. Буровицька
МЕДІАОСВІТА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ PDF
О. О. Шеїна
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВИХОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Вей Чжеюань

ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Т. Б. Костєва
ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УМОВАХ СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРУ PDF
Н. В. Клименюк, В. В. Ромащенко
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА PDF
Н. В. Клименюк, Є. Є. Клименюк
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА PDF
С. Ю. Сургова
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ФАХОМ PDF
О. Л. Файчук

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ

МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
М. О. Мінц, І. В. Головаченко
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
А. О. Гавриленко
ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ БІЗНЕС ПЕРЕГОВОРІВ PDF
В. Д. Коровіна
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІСТІВ PDF
А. Р. Мкртчян

ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ РИТМУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
М. М. Букач
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF
Т. А. Денищич
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРІВ НОРВЕГІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
І. Г. Бондаренко, О. В. Бондаренко
ВПЛИВ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ PDF
Н. В. Клименюк, Н. М. Куліш
МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА PDF
В. Л. Іванова